Русины схвалили проґрам розвитку. Зволили собі і нову презідію

2. мaя 2015 в Пряшові проходило 15. засíданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найважнїшым пунктом проґраму было схвалїня Проґраму розвитку русиньской народностной меншыны в Словацькій републіцї. Дісклусна платформа собі зволила і нову презідію.

Read more …

Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo

2. mája 2015 sa v Prešove uskutočnilo 15. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Diískusna platforma si zvolila aj nové predsedníctvo.

Read more …

Návrh Zákona o národnostných menšinách, ich financovaní a samospráve a o zmene niektorých zákonov

Národná rada  Slovenskej  republiky,  ako   jediný ústavodarný a zákonodarný  orgán demokratického a právneho štátu, majúc na zreteli právo občanov SR na slobodné prihlásenie sa k národnostnej a etnickej identite ako súčasť základných ľudských práv garantovaných Ústavou SR, rešpektujúc identitu príslušníkov národnostných menšín ako jednotlivcov i skupinové spoločenstvá, prejavujúce sa najmä vlastnou kultúrou, tradíciami či jazykom, majúc na zreteli vytváranie multikultúrnej spoločnosti a usilujúc sa o harmonické spolužitie národnostních menšin s väčšinovým obyvateľstvom, zaručujúc príslušníkom národnostných menšín právo na účinnú účasť v kultúrnom, spoločenskom  a hospodárskom živote a vo verejných záležitostiach, najmä tých, ktoré sa týkajú národnostních menšin, národnostných menšín, chrániac práva príslušníkov národnostných menšín v súlade s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách, ktorými je Slovenská republika viazaná  Ústavou Slovenskej republiky a s  Chartou základných práv a slobôd, sa uzniesla na tomto zákone ...

Read more …

Program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike

Potreba spracovania programu vychádza zo skutočnosti, že za posledných 20 rokov od nežnej revolúcie boli v podmienkach demokratickej SR splnené základné požiadavky rusínskej národnostnej menšiny, ktoré napravili krivdy spáchané v minulosti. Predovšetkým, rusínska národnostná menšina bola oficiálne uznaná a jej príslušníci získali právo i možnosť sa slobodne hlásiť k svojej národnosti.

Read more …

Seminár pre učiteľky rusínskeho jazyka

Posledný aprílový seminár pre učiteľky rusínskeho jazyka v rámci projektu večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých podporeného Úradom vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín sa konal 29. apríla 2015 v Medzilaborciach.

Read more …

V Bardejove prezentovali knihu Rusínska národná symbolika 

18. apríla 2015 sa v priestoroch kaviarne Humbook v Bardejove uskutočnil literárny večer, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Kandeláber. V rámci večera bola okrem iného predstavená aj nová publikácia „Rusínska národná symbolika“ (autor Milan Pilip).

 

Read more …

Зась по русиньскы – зась в Празї!

17. мая 2015 любителї русиньской народной музикы і співу Марії Мачошковой наісто повинны ся перенести до Прагы, де знана в многых країнах русиньска співачка заспівать в Домі народностных меншын на ул. Воцеловій 602/3. Концерт зачне ся о 17.00 год.

Read more …