Задує свіжый вітор до Русиньской оброды?

17. мая 2014 у великій засїдалнї  Містьского уряду в Міджілабірцях ся одбыв 12. сейм Русиньской оброды на Словеньску (РОС). Делеґаты на нїм зволили новый коордіначный і выконный выбор РОС, але і нового председу. Став ся ним Інж. Мілан МНЯГОНЧАК з Гуменного. По першыраз на челї РОС так буде чоловік, якый  професіонално нїґда не быв звязаный зо сферов културы. Родак з Нижнёй Ядлoвы (окр. Свідник) є ставебным інжінїром, і 25 років на функції ґенералного директора успішно веде ставебну фірму Хемкостав ГСВ Гуменне, а. с. В послїднїх роках ся анґажує в културнім і політічнім жывотї Русинів, в сучасности як председа Містной орґанізації РОС в Гуменнім і як председа політічной партії Наш край. У звязи з ёго зволїнём до чела першой пореволучной русиньской орґанізації на Словеньску, Міланови Мнягончакови сьме поставили штири вопросы, на якы нам охотно одповів. 

Read more …

Čo očakávam od zmeny predsedu v ROS?

Verejne vyjadrujem svoju spokojnosť so zmenou predsedu v najmasovejšom rusínskom združení Rusínska obroda Slovenska na Sneme ROS v sobotu 17. 5. 2014 v Medzilaborciach. Predsedom ROS sa stal Ing. Milan Mňahončak. Touto zmenou predsedu ROS  sa dá očakávať, že dôjde  aj k zmene v nazeraní na ideove poslanie rusínskeho národného obrodenia na Slovensku. 

Read more …

Стрїча представителїв русиньского руху

20. мая 2014 новозволеный председа Русиньской оброды на Словеньску (РОС) Інж. Мілан Мнягончак прияв позваня до новых просторів Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові на ул. 17. новембра 15, де ся стрїтив з директорков доц. ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД., доц. ПгДр. Василём Ябуром, к. н., і з гостём з Канады – академіком Канадьской кралёвской академії наук і професором Торонтьской універзіты – Др. Павлом Робертом Маґочіём. 

Read more …

ОСРС привітав на засїданю М. Єдлічкову і В. Ясаня

(До діскусна платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація – Русиньска оброда на Словеньску.)

В суботу 24. мая 2014 р. у Свіднику проходило далше засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засїданю платформы тот раз брала участь і Марія Єдлічкова, повірена повнінём задач уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны і Віктор Ясань, повіреный ґенералный директор Словацького народного музею.

Read more …

OSRS privítal na zasadnutí M. Jedličkovú a V. Jasaňa

(Do diskusnej platformy OSRS vstúpila aj najväčšia rusínska organizácia – Rusínska obroda na Slovensku.)

 

V sobotu 24. mája 2014 sa vo Svidníku konalo ďalšie zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS).  Na rokovaní platformy sa tentoraz zúčastnila aj Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Viktor Jasaň, poverený generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Read more …

Ivan Štefanec vyzval Ukrajinu na uznanie Rusínov

Ivan Štefanec je prvý slovenský politik, ktorý vyzval Ukrajinu na uznanie Rusínov. Vydal vyhlásenie pod názvom "Rusíni si zaslúžia uznanie aj na Ukrajine."

Slovenská republika plne podporuje Ukrajinu v ťažkých časoch, ktoré prežíva, najmä v udržaní jej suverenity a územnej celistvosti, ako i jej snahu o zblíženie sa s Európskou úniou. Ukrajina má snahu vstúpiť do sveta postaveného na demokratických hodnotách a ochrane ľudských práv a slobôd, medzi nimi aj menšinových, o to viac, že Ukrajina je domovom ľudí mnohých národností, kultúr a jazykov.

Read more …

Hlavná priorita – budovanie pozitívneho obrazu Rusínov

(Výber z pripravovaných článkov pre tlač.)

 

1. Naši predkovia – rusínska inteligencia – buditelia v minulosti nedoriešili, okrem iných problémov, ani jednoznačné  pomenovanie nášho národa (národnosti). Teda jednoznačnú identifikáciu nemáme ešte ani v 21. storočí.

2. Jazyk národa (národnostnej menšiny) je rozhodujúcim prvkom procesu etnického identifikovania sa jednotlivca s národom, s národnostnou menšinou a zároveň je aj významným prejavom tejto identifikácie.

3. Slovenskо-rusínske bilingválne školy, sekcie, triedy. Slováci a Rusíni žijú na Slovensku spolu. Nežijú vedľa seba oddelení plotmi. Žijú spolu aj v pôvodne rusínskych obciach a regiónoch kde podľa sčítania obyvateľstva pred 100 rokmi v r. 1910 žilo 80-95 % Rusínov. Dnes sú to už jazykovo zmiešané regióny, kde vo väčšine žijú dnešní Slováci (čo sú v podstate neobrodení Rusíni). Oficiálne sú to Slováci.

Read more …

Prečo sú potrebné vo Svidníku dva festivaly?

(Reakcia na článok Jána Kaliňáka uverejnený na portáli www.rusynacademy.sk, konkrétne v 21. čísle internetových novín Akadémia rusínskej kultúry v SR.)

 

Väčšina vašich aktivít a názorov v publikovaných článkoch škodí Rusínom a brzdí obrodenecký proces. A ešte k tomu, vytvára o Rusínoch negatívny obraz u väčšinového slovenského národa ako aj u príslušníkov iných národnostných menšín.

Read more …

Бесїда зо штудентами ґімназії

В рамках проґраму Русиньского фестівалу 2014 у Свіднику была 21. мая 2014 і бісїда з председкынёв Сполку русиньскых писателїв Словеньска і научнов таёмнічков Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові ПгДр. Кветославов Копоровов, ПгД. Бесїда ся одбыла вєдно з паверпоінтовов презентаціов о Сполку русиньскых писателїв Словеньска i ёго задачі при розвитку літературного языка Русинів. Бесїда прошла на Ґімназії дукляньскых героїв у Свіднику і взяли на нїй участь штуденты 3. класы. А было радостно, кідь на вопрос, хто знать русиньскый язык, панї Копоровій дві третины з трёх десяток штудентів підняло рукы догоры.

Read more …

Прияли святу євхарістію з рук митрополиты

17. і 18. май 2014 ся надовго запамятать 27 православным школярям сниньскых основных школ, котры по скінчіню реліґійного навчаня першый раз были на святій сповіди у о. Іґора Кереканіча в храмі Нанебовзятя Ісуса Хріста і наслїдно прияли першу святу євхарістію з рук архієпіскопа пряшівского і митрополиты Православной церькви чеськых земель і на Словакії, владыкы Ростислава.  

Read more …