Pozvánka na 12. zasadanie OSRS

Pozývam Vás na 12. zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej v texte „OSRS“), ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 28. júna 2014 o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu Prešovskej univerzity „Consilium maius“, č. d. 328, (druhé poschodie), v novej budove Rektorátu PU na ul. 17. novembra č. 15 v Prešove, s nasledovným programom:

1. Registrácia účastníkov – členov OSRS

2. Informácia o stave členstva a o hospodárení za prvý polrok 2014 (M. Pilip)

3. Kontrola úloh a uznesení z 11. Zasadania OSRS

4. Prerokovanie návrhu na stanovenie kvót pre dotačné podprogramy (P. Štefaňák)

5. Rokovanie o návrhu Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny podľa jednotlivých

    oblastí:

a. Legislatíva

b. Hlavné inštitúcie

c. Mediálna politika

6. Rôzne

7. Záver

 

JUDr. Andrej LIGA, v. r., predseda OSR

Go back