Rusíni v celoslovenskej súťaži

V Bratislave v obradnej sieni Zichyho paláca sa 10. júna 2014 zišli milovníci a tvorcovia umeleckého slova. Literárny fond aj tento rok udeľoval ceny pre tých najlepších tvorcov ako v slovenskom jazyku, tak aj v jazyku maďarskom, ukrajinskom a rusínskom.

 

Diela, ktoré sa uchádzali o Cenu Alexandra Pavloviča za literárnu tvorbu v rokoch 2012 – 2013, hodnotila porota pre rusínsku literatúru v zložení Ivana Slivková, Marián Heveši a Jana Truščinská.

Za pôvodné dielo v rusínskom jazyku bol ocenený Jurаj Charitun – za básnickú zbierku Moje nezábudky (Prešov: Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska, 2013).

 

Vydavateľstvo Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

 

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2012 – 2013 získali Mikuláš Kseňák za dielo Spomienky a očakávania a Kveta Morochovičová Cvyk za preklad diela Mária Chovancová: Vezmi ma za rúčky.

 

Ako sme už uviedli, hlavnú cenu v rámci rusínskej literatúry získal básnik Jurko Charitun. Potvrdil tak kvalitu svojej literárnej tvorby z rokov 2010 – 2011, keď si z Bratislavy takisto odnášal hlavnú cenu za básnickú zbierku Moje sny. Jeho poetika je originálna, svojská, zrozumiteľná a vyjadrujúca rusínskeho ducha len jemu vlastným spôsobom. Autor v súčasnosti žije a tvorí v Kežmarku.

 

Mikuláš Kseňák z Ružomberka sa o cenu uchádzal prozaickým dielom Spomienky a očakávania. Vrátil sa v ňom až do tých najvzdialenejších a najčarovnejších čias, do detských rokov, do rokov mladosti až k odchodu do sveta za poznaním, aby v duchovnej spätosti s domovom nikdy nezabudol, kde sú jeho korene. Spomienky sú pre neho dôležité. V nich je vyjadrená jeho filozofia nazerania na svet a jeho premeny, ako o tom píše v záverečnej kapitole: „Spomienky majú svoju váhu  vtedy, keď hľadia do budúcnosti“. Nech sa mu teda naplnia jeho očakávania.

 

 „Porota udelila ocenenie Kvete Morochovičovej Cvyk, ktorá je v rusínskej literatúre na Slovensku už známou a etablovanou autorkou niekoľkých kníh poézie, okrem iného aj detskej knižky hádaniek. V tejto súvislosti je preklad duchovnej poézie pre deti prirodzeným pokračovaním jej práce a obohatením súčasnej rusínskej literatúry pre deti. Kniha bola ocenená za snahu o šírenie kodifikovanej verzie rusínskeho jazyka u najmladších čitateľov. A taktiež ako vydavateľsky hodnotná publikácia s ilustráciami akademickej maliarky Jitky Bezúrovej,“ tlmočila prítomným moderátorka podujatia, stále krásna Mária Schlosserová, hodnotenie predsedníčky poroty Ivany Slivkovej.

 

Diplom si prevzali z rúk člena poroty, básnika a prekladateľa, Mariána Hevešiho. K úspechu im zablahoželal tiež predseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru Gábor Csanda a riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély.

 

Rusínska literatúra sa na tomto fóre prezentuje ako najmladšia. Spravidla sa hodnotí jej knižná produkcia za dvojročné obdobie. Veríme, že časom aj tu nastane zmena tak, ako sa už stalo pri rozdeľovaní cien, keď Rusínom boli v tomto roku udelené oproti minulému obdobiu až tri ocenenia.

 

Text a foto: Angelika HOLOMAŇOVÁ

 

 

1. Cenu A. Pavloviča Jurkovi Charitunovi odovzdal predseda vyboru Sekcie pre povodnu literaturu PhDr. Gabor Csanda.

2. Prémiu K. Morochovičová Cvyk prevzala z rúk člena poroty, básnika a prekladateľa Mariána Hevešiho.

3. Marián Heveši odovzdáva tohtoročnú prémiu za literatúru Mikulášovi Kseňákovi.

Go back