Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016

Študijný program: SLAVISTIKA – RUSÍNSKY JAZYK A LITERATÚRA
Študijný odbor: 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry
Forma štúdia: denná a externá 
Metóda štúdia: kombinovaná 
Predpokladaný počet prijatých študentov: denná forma: 1 – 2; externá forma 1 - 5

Termín podania prihlášky: do 30. júla 2015

Read more …

Možnosti štúdia v akademickom roku 2015/2016 – 2. kolo podávania prihlášok

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89
e-mail: andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk
http://www.unipo.sk/9049

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1., 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 1. stupeň – 3 roky, 2. stupeň – 2 roky
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 1. stupeň – Bc. (bakalár), 2. stupeň – Mgr. (magister)

Predpokladaný počet uchádzačov: 1. stupeň – 10
2. stupeň – 10

Termín podania prihlášky: do 31. augusta 2015

Read more …

Новы высокошкольскы учебникы 

В тых днях Пряшівска універзіта в Пряшові выдала 7 новых высокошкольскых учебників про штудентів бакаларьского і маґістерьского штудійного проґраму русиньскый язык і література. Проєкт быв підпореный Европскым соціалным фондом посередництвом Операчного проґраму „Освіта/Vzdelávanie‟.

Read more …

Za Československom je nám doteraz ľúto

(Rozhovor s poslancom Zakarpatskej oblastnej rady a predsedom Národnej rady Rusínov Jevgenijom Županom z Užhorodu.)

• Pred 70 rokmi prišlo Československo o Podkarpatskú Rus, ktorú obývali prevažne Rusíni. Ako vnímate tento významný medzník v histórii rusínskej národnosti?

– Josif Stalin diktoval svoje podmienky pre Československo napriek tomu, že po oslobodzovaní cez druhú svetovú vojnu sa obnovovali pôvodné hranice krajiny. On si to však spravil po svojom a Podkarpatská Rus bola najprv nazvaná Karpatská Ukrajina a neskôr Zakarpatská Ukrajina, ktorá bola definitívne pripojená k sovietskemu bloku. Je to už 70 rokov...

Read more …

VI. Русиньска ватра в Малім Липнику

Ближыть ся час VI. Русиньской ватры в Малім Липнику, котрой орґанізатором є орґанізация молоды.Русины. З фейсбукобого фанжейджу ватры,

котрый орґанізаторы дають першыраз, дознаєме ся о тогорічнім єй проґрамі. Вшытко зачне ся суботнїм пополуднём 18. юла 2015 р. в Малім Липнику (на граніцї Пряшівской Руси і Лемковины),..

Read more …

Сатісфакція

Словацьке народне повстаня є пункт, котрый є барз важный в модерній історії Словаків. Суть і такы погляды, ці є правилнов назвов „словацьке“ повстаня, кідьже окрем Словаків, котры ся поставили проти фашістічного режіму презідента Тіса і проти Нїмцїв, у повстаню брали участь і далшы народы. Думам, же то уж днесь єдно. Основне є то, же то быв важный момент, хоць властно неуспішный, котрый Словакію, дякуючі партізаньскому одбою, по войнї не зохабив на боцї пораженых народів, а навернув єй міджі вітязїв.

У Словацькім народнім повстаню брали участь і Русины.

Read more …