Prešovská univerzita vypísala 2. kolo prijímacieho konania

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Forma štúdia: denná

Stupeň štúdia: 1. a 2.

 

V akademickom roku 2014/2015 Prešovská univerzita v Prešove v 2. kole ponúka možnosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry v kombináciách:

na Fakulte humanitných a prírodných vied (prihlášky do 15. 8. 2014),

na Filozofickej fakulte (prihlášky do 31. 7. 2014),

na Ústave maďarského jazyka a kultúry (prihlášky do 29. 8. 2014).

Read more …

Sme nielen významnou časťou Veľkej Moravy, ale aj centrom Európy

V roku 2014 sme si pripomenuli v svetských, ale hlavne v cirkevných inštitúciách 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu. Pri tejto príležitosti objavujú sa materiály súvisiace s dejinami slovanov, slovienov. Svetový paleontológ Pierre de Chardin porovnaním kamenných nástrojov došiel k záveru, že všetky indoeurópske kmene prišli naraz do Európy na začiatku doby kamennej. V novšej literatúre „napr. Dávnoveká Európa“,  sa píše „...na základe početných genetických výskumov bolo zistené, že v kostrových pozostatkoch sa nachádzajú gény, ktoré potvrdzujú určitú kontinuitu vývoja obyvateľov Slovenska...“  To nie je domnienka, ale dôkaz, že v našich génoch sú stopy našich predkov, ktorí na území Slovenska, ale aj strednej Európy žili už pred niekoľko tisíc rokmi a ich počiatky siahajú až do staro bronzových kultúr (2300 – 1900 r. pred Kr.)“. Príchod Slovanov v 5. – 7. storočí z Pripjatia (Bielorusko), ako sa to oficiálne uvádza, bola iba posledná vlna sťahovania národov. Pri tejto možnosti rad by som pripomenul knihu Slováci a Slovieni od autora Cyrila Hromníka, ktorý sa na slovienov, predkov Slovákov pozerá dosť netradične.

Read more …

КАМО ГРЯДЕШИ ― РУСИНЫ

Известный просветитель, историк и политик Адольф Иванович Добрянский, член венгерского сейма, в 1880 г. написал статью «О западных границах Подкарпатской Руси, со времен св. Владимира». В статье приведено множество литературных данных. Он твердил, что во время святого Владимира граница Киевской Руси проходила по линии – восточная часть Краковского воеводства, через словацкий город Пипрад (ныне Попрад) и по реке Грон к востоку. В статье он доказывает, что на этой территории жили сначала только русины, а после прихода венгров, частично и они. Это значит, что при святом равноапостольном князе Владимире Святославовиче в восточной части Словакии жило русское племя ― Русины. 

Read more …

Украинороны и крипторусины

Явление, о котором пойдёт речь, уже происходило в русинской истории. Сто лет назад, в конце 19 – начале 20 вв., среди русинов выделилась группа предателей, так называемые мадьяроны – бывшие по крови этническими русинами, но вставшие на позиции венгерского патриотизма. Эти люди с пренебрежением относились к своим одноплеменникам и предкам. Чтобы доказать свою абсолютную преданность Венгрии, делали всё, чтобы русинов как народ уничтожить, полностью впихнуть его в состав венгерской нации. Они участвовали в мадьяризации через школы и греко-католическую церковь. Эти люди не получили должной поддержки среди населения «территории на юг от Карпат» и воспринимались как национальные предатели. Да и сам термин «мадьярон» в народной массе виделся негативно и даже ругательно. После развала Австро-Венгрии идеологические взгляды мадьяронов со временем приобрели маргинальный характер

Read more …

Бывше Руське і Рущане

Тото, о чім пишу, не є приповідка, але правда о людёх, котры і по двадцять пятёх роках і не хотять забыти на свої родны русиньскы груды стариньской долины. На бережкы, кады од маленька бігали і бавили ся, на паствиска, де коровкы пасли, ягоды, яфоры і грибикы зберали. Такы красны міста, кады журчіть річка Ціроха, де собі оддыхнете, назберайте сил до далшого жывота і назберайте прекрасных лісных плодів, не є може ниґде... Як родачка того села, хочу вам написати о своїх краянох-Рущанох. 

Read more …