Prešovská univerzita vypísala 2. kolo prijímacieho konania

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Forma štúdia: denná

Stupeň štúdia: 1. a 2.

 

V akademickom roku 2014/2015 Prešovská univerzita v Prešove v 2. kole ponúka možnosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry v nasledujúcich kombináciách:

 

na Fakulte humanitných a prírodných vied (prihlášky do 15. 8. 2014):

 • ekológia – rusínsky jazyk a literatúra          
 • fyzika – rusínsky jazyk a literatúra                        
 • matematika – rusínsky jazyk a literatúra              

 

na Filozofickej fakulte (prihlášky do 31. 7. 2014):

 • anglický jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
 • dejepis – rusínsky jazyk a literatúra
 • estetika – rusínsky jazyk a literatúra
 • etická výchova – rusínsky jazyk a literatúra
 • filozofia – rusínsky jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
 • ruský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
 • slovenský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
 • ukrajinský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra

 

na Ústave maďarského jazyka a kultúry (prihlášky do 29. 8. 2014):

 • maďarský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra

 

Študijný program učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry v kombinácii sa realizuje ako medzifakultné štúdium na jednotlivých fakultách PU, preto prihlášky sa podávajú na konkrétne fakulty PU. Viac informácií je možné získať na www.unipo.sk a na webových stránkach jednotlivých fakúlt PU v rubrike Informácie pre uchádzačov.

Go back