Rusíni chcú rokovať s ďalšími menšinami o národnostnom zákone

4. októbra 2014 sa v Prešove uskutočnilo 13. rokovanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), v rámci ktorého sa zástupcovia Rusínov dohodli na začatí rozhovorov so zástupcami všetkých národnostných menšín na Slovensku, za účelom spoločného postupu pri presadzovaní návrhu národnostného zákona.

 

Návrh zákona o národnostných menšinách a o ich financovaní, ktorý Slovenská republika nemá a ktorý by mal okrem iného pojednávať aj o zriadení a fungovaní menšinových samospráv, spracoval predseda OSRS JUDr. Andrej Liga a bude súčasťou Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny, prípravu ktorého OSRS finalizuje.

 

Ďalším krokom zástupcov rusínskej národnostnej menšiny bude začatie rokovaní s ostatnými národnostnými menšinami na Slovensku za účelom posilnenia vzájomnej spolupráce, ale najmä dosiahnutia čo najširšieho konsenzu a podpory pre pripravovaný národnostný zákon.

 

OSRS sa tiež zaoberal návrhom modelu prerozdeľovania finančných prostriedkov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín“. V minulom roku sa OSRS podarilo úspešne presadiť nový spôsob alokácie týchto financií medzi jednotlivé národnostné menšiny. Teraz chcú zástupcovia Rusínov presadiť aj model ďalšieho prerozdeľovania financií v rámci vlastnej menšiny tak, aby bola zachovaná kontinuálnosť tých projektov a aktivít, ktoré sú pre kultúrny život rusínskej národnostnej menšiny nevyhnutné. Pôjde najmä o podporu tlače, kníh, médií a najdôležitejších kultúrnych podujatí. Súčasťou modelu má byť aj možnosť, aby o prerozdelení rozpočtu rozhodla každý rok národnostná menšina sama podľa priorít, ktoré považuje v danom období za najdôležitejšie. Malo by sa tak predísť neefektívnemu čerpaniu dotácií a dôraz by mal byť položený na také aktivity, ktoré majú pridanú hodnotu v prospech zachovania a rozvoja kultúry národnostnej menšiny.

 

Pomerne rozsiahla časť rokovania OSRS bola venovaná aj otázke rusínskeho národnostného školstva. Na zasadaní OSRS sa preto zúčastnili aj odborníci a aktivisti, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ako doc. PhDr. A. Plišková, PhD., z Prešovskej univerzity, Ing. E. Solejová z komisie pre národnostné školstvo Ministerstva školstva SR a PhDr. Ľuba Kráľová,PhD., organizátorka rozsiahleho projektu večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. Otázka rusínskeho národnostného školstva je jednou z priorít, ktoré budú obsahom pripravovaného Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny.

 

Peter MEDVIĎ, hovorca OSRS

 

Viac info: www.pilip.sk

• Za čelný stôl 13. zasadania OSRS 4. 10. 2014 v Prešove zasadli kompetentní: (zľava) hovorca M. Меdviď, predseda А. Liga a tajomník М. Pilip.

 

• Pohľad na časť účastníkov 13. zasadania ОSRS: (zľava) І. Cuper, Ľ. Švedová, J. Kaliňak, P. Jurčišín a J. Tkáč.

 

• Počas prestávky 13. zasadania ОSRS riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove A. Pľišková (prvá zľava) ukázala nové priestory ústavu a budúcej knižnice karpatorusinistiky účastníkom zasadania. Na fotke: (ďalej zľava) М. Pilip, Ľ. Švedová, T. Lattová, Ľ. Kráľová, A. Liga, I. Cuper a E. Solejová.

Go back