PRIHLÁSTE SA NA ŠTÚDIUM RUSÍNSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU

Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

 

I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium

 

V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU:

 

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • rusínsky jazyk a literatúra – biológia
 • rusínsky jazyk a literatúra – ekológia
 • rusínsky jazyk a literatúra – fyzika
 • rusínsky jazyk a literatúra – geografia
 • rusínsky jazyk a literatúra – hudobné umenie
 • rusínsky jazyk a literatúra – matematika
 • rusínsky jazyk a literatúra – pedagogika
 • rusínsky jazyk a literatúra– technická výchova

 

Filozofická fakulta:

 • rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – dejepis
 • rusínsky jazyk a literatúra – estetika
 • rusínsky jazyk a literatúra – etická výchova
 • rusínsky jazyk a literatúra – filozofia
 • rusínsky jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
 • rusínsky jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • rusínsky jazyk a literatúra – výtvarné umenie

 

Fakulta športu:

 • rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova

 

Ústav maďarského jazyka a kultúry:

 • rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

 

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015

 

Prihlášky sa posielajú na adresu:

 

Prešovská univerzita v Prešove

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU

Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov

tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk)

Mgr. Alica Wietoszewová (alica.wietoszewova@unipo.sk)

 

 

II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

 

V ak. roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

 

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015

 

Adresa na zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

Informácie témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači získať na webovej stránke univerzity  (http://www.unipo.sk), na stránke Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry (http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk) a na Oddelení vedy, umenia a akreditácie PU.

Kontaktné osoby:

Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk)

Mgr. Alica Wietoszewová (alica.wietoszewova@unipo.sk)

 

Viac informácií na: http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk

Go back